Etkinlik Takvimi

6. ULUSLARARASI TÜRKİYE
ARAPÇA KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ ETKİNLİK TAKVİMİ

3-7 KASIM 2021

1. GÜN / 3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA
11:00Açılış Programı
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
1. Gün Oturumu
20:00
Muhammed Rahmetullah / Katar“Şeyh Abdullah ed-Dehlevî, Tasavvufa Katkıları, Çalışmaları ve İlmi Eserleri”
Hamdallah Hafız Muhammed İbrahim / Mısır“Mısır ve Mâverâünnehir Ortak Tasavvuf Tarihi”
Muhammed Ebu Bekir Abdullah Bazib / Yemen“İlk Nakşibendi Cemaatleri ve İslâm Âlemindeki Etkileri. Anadolu ve Rum Şehirleri Örneği”
22:00
Savaş Ş. Barkçin“Ariflerin Seferleri”
2.GÜN / 4 KASIM 2021 PERŞEMBE
20:00İKİNCİ GÜN OTURUMU
Halid Sıbâî / Fas“Şazeli Tarikatı Şeyhi, Sultan Abdülhamid’in Müsteşarı Şeyh Muhammed Zafir el-Medenî’nin Hayatı, Makamı, ve Hilafetin Başkentindeki Görevleri”
Prof. Dr. Velid Faris / Malezya“Maveraunnehir’de Nakşibendi Tarikatı: Islah ve İstiklal Mücadelesi”
Dr. Abdurrahman Osman / Moritanya“Fıkıh İlminde Tasavvuf Boyutu. İhyau Ulumi’d-Din Örneği”
22:00
Yusuf Kaplan“BİZİM YUNUS”
3.GÜN / 5 KASIM 2021 CUMA
20:00ÜÇÜNCÜ GÜN OTURUMU
Seyda Molla Ömer Ozan / Menzil Seyid Abdülhakim Elhüseyni Külliyesi“İmam Kuşeyrî ve Eserleri”
Seyda Molla Muhammed Yılmaz / Kasrik Seyid Abdülbaki Elhüseyni Külliyesi“Buhârâ’dan Gönüllere Uzanan Nakış Bendi”
Seyda Molla Bahaddin Genç / Diyarbakır Şemâmî Hâşimiyye Medresesi“Yakın Dönemde Mâverâünnehir’i Anadolu’ya Getiren Zat: Mevlana Hâlid-i Bağdâdî (k.s)”
22:00
Dr. Abdullah Maruf Ömer“Kudüs ve Anadolu Ulemasının Birbirlerine Etkileri”
4.GÜN / 6 KASIM 2021 CUMARTESİ
11:00ULUSLARARASI TEVHİD VE ŞEFAAT SEMPOZYUMU 1. OTURUM “KELÂM”
Prof. Dr. Cağfer Karadaş“Tevhid, Adalet ve Şefaat Dengesi”
Melikşah Sezen“Selefilerin ve Ehl-i Sünnet’in Tevhid Tasnifinin Şefaat Anlayışına Tesiri”
Prof. Dr. Abdülaziz el-Fahrânî / Mısır“Tevhid ve Şefaat Arasında Zıtlık Var mıdır?”
Dr. Mehmet Sait Arvas“Tevhid Anlayışının Hâkim Tasavvuruna Etkisi”
14:00ULUSLARARASI TEVHİD VE ŞEFAAT SEMPOZYUMU 2. OTURUM “HADİS”
Dr. Ali Kaya“Bir Muhaddis ve Mutasavvıf Olarak Kelabâzî’nin Bahrü’l- Fevaid Adlı Eserinde Şefaat”
Yücel Baştürk“İfrat-Tefrit, Ümit ve Korku Arasında Şefaat (Ehli Beyt Örneği)”
Doç. Dr. İbrahim Tozlu“Hadisler Bağlamında Müminlerin Şefaat Yetkisi”
Prof. Dr. Seyyid Ahmed Hâşimî“Tevhid ve Şefaat Arasındaki Bağantı ve Bütünlük”
16:00ULUSLARARASI TEVHİD VE ŞEFAAT SEMPOZYUMU 3. OTURUM “FIKIH”
Prof. Dr. Kemal Yıldız“İslâm Âlimleri Nezdinde Tevhid ile Şefaatin Dengesi ve İslâmî İlimlere Yansıması”
Doç. Dr. İlyas Yıldırım“Sahih Tevhid Anlayışının Temininde Fıkıh Usûlünün Fonksiyonu”
Dr. Tayyip Nacar“Sefatle İlgili Naslara Yönelik Parçacı Yaklaşım Problemi”
Doç. Dr. Fethullah Yılmaz“Fıkhî Açıdan Şefaatin Meşruiyeti: Uhrevî Şefaatin Dünyevî Hükümlerdeki Karşılığı”
21:00
Prof. Dr. Asım Cüneyt Köksal“İdeolojilerin Kıskacında Bir Âlim-Sufi: Şeyh Bedreddin”
5.GÜN / 7 KASIM 2021 PAZAR
11:00ULUSLARARASI TEVHİD VE ŞEFAAT SEMPOZYUMU 4. OTURUM “TEFSİR”
Prof. Dr. Dilaver Selvi“Fahreddin Râzî Tefsirinde Şefaat”
Hak Nebi / Pakistan“Hindistan Yarımadasında Olan Hanefi İmamların Eserlerinde Şefaat ve Tevhid Anlayışı”
Ar. Gör. Hasan Sefa Turan“Bir Müfessir ve Kelâm Âlimi Olarak Ömer Nesefi’nin Tevhid ve Şefaat Anlayışı”
Prof. Dr. Münir el-Kamantar / Tunus“Kur’an’da ve Hadislerde Şefaat””
14:00ULUSLARARASI TEVHİD VE ŞEFAAT SEMPOZYUMU 5. OTURUM “TASAVVUF”
Doç. Dr. İbrahim Baz“Kadızâdeliler / Sivâsîler Mücadelesinde Şefaat”
Doç. Dr. Mehmet Saki Çakır“İmam Gazâlî’nin İhyâ’sında Sûfilerin Tevhid Anlayışı"
Selim Uğur“İmam-ı Rabbânî’nin Şefaat Müdaafası”
Houssam Sbat / Lübnan“Sufilerin Şefaat Anlayışı”
16:00ULUSLARARASI TEVHİD VE ŞEFAAT SEMPOZYUMU 6. OTURUM “TARİH VE CEMİYET”
Prof. Dr. Bedri Gencer“Ulûhiyet-Rubûbiyet, Tevhid-Tasdik Ayırımı Açısından Şefaat”
Murat Kıvılcım“Mustafa Sabri Efendi’de Şefaat”
Ali Sözer“Müslüman Ecdadın Şefaat Telakkisi ve Nat-ı Şerifler”
Prof. Dr. Ahmed Ömer el-Ahdal / Kuveyt“Günümüzde Değişen Tevhid Anlayışının Şefaat Anlayışına Tesiri”
21:00
Dr. Mehmet Bilal Yamak“Tasavvuf Klasiklerini Nasıl Okumalı?”