Etkinlik Takvimi

ÇEVRİMİÇİ 5. ULUSLARARASI TÜRKİYE
ARAPÇA KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ PROGRAMI

“İLİM MENBAI MAVERAÜNNEHİR SEMPOZYUMU”

6-12 KASIM 2020

1. GÜN / 6 KASIM 2020
21:30Açılış Oturumu
Mahmut Bıyıklı, Yusuf Kaplan
2.GÜN / 7 KASIM 2020
20:00 - 21:30MAVERÂÜNNEHİR’İN FETHİ VE MÜSLÜMANLAŞMASI
Doç. Dr. Osman Aydınlı“Maveraünnehir’in Fethi ve Emeviler Dönemi”
Prof. Dr. Aydın Usta“Maveraünnehir’de Abbasiler ve Samaniler Devri”
Prof. Dr. Ömer Soner Hünkan“Karahanlılar Döneminde Maveraünnehir”
22:00
Savaş Barkçin“İKİ DOĞU, İKİ BATI”
3.GÜN / 8 KASIM 2020
20:00 - 21:30MAVERÂÜNNEHİR’DE ERKEN DÖNEM İLİM MERKEZLERİ VE ŞAHSİYETLER
Prof. Dr. Cağfer Karadaş"Şehirler ve Kelâm: Maveraünnehir’deki Tezahürü"
Melikşah Sezen“Matüridiliğe Giden Yolda İyâzîler, Cüzcânîler Ve Nesefîler”
Ebu Bekir Bazib / Yemen“İslam Düşünce Geleneğine Katkısı Olan Semerkandlı Âlimler”
Prof. Dr. Ahmed Ömer el-Ahdal / Kuveyt“İslâmi İlimlerin Maveünnehir’de Gelişimi”
22:00
Ahmet Murat Özel“HOROSAN’A NELER BORÇLUYUZ?”
4.GÜN / 9 KASIM 2020
20:00 - 21:30MAVERÂÜNNEHİR’DE HADİS İLMİ
Prof. Dr. Seyyid Ahmed Haşimî / Afganistan"Mâverâünnehir Ulemasının Hadis İlminin Yayılmasındaki Gayretleri"
Ömer İclî / Katar“Maevraünnehir, Hadis İlminin Otoritelerinin Vatanı”
Bessâm Hamzavî / Suriye“Maveraünnehir’de Hadis İlmi ve İslâm Medeniyetine Katkısı”
Abdülmecid Hayalî / Fas“Sahih-İ Buharî’de Endülüs Rivayetleri. İbnü’s-Seken, El-Asîlî ve İbnü’s-Saâde Örneklerinde”
22:00
Mahmut Bıyıklı / Dr. Mehmet Doğan“ORTAK BİR DİL KURMAK”
5.GÜN / 10 KASIM 2020
20:00 - 21:30MAVERÂÜNNEHİR’DE FIKIH İLMİ
Prof. Dr. Kemal Yıldız"Maveraünnehir Müslüman Toplumu Mayalayan Tefakkuh Anlayışı ve İbadetlerin Birlikte İhya Edilişinde Tezahürü"
Shovosili Ziyadov / Özbekistan“Ebu Mansur El-Maturîdî ve Semerkand’da İki Kelam Mektebi: Dâru’l-Cüzcâniye Ve Dârü’l-İyâziyye”
Hamza Kettânî / Fas“Alaaddin Es-Semerkandî ve Tuhfetu'l-Fukahâ Adlı Eseri”
6.GÜN / 11 KASIM 2020
20:00 - 21:30MAVERAÜNNEHİR’DE ÂLET İLİMLERİ VE KELÂM İLMİ
Prof. Dr. Abdülaziz el-Fahrânî el-Yemânî / Mısır"Maveraünnehir Ulemasının Mantık ve Kelam İlminde Bıraktığı Mirastan Hazineler"
Ali Afifî / Katar“Maveraünnehir Hattatlarının Hüsn ü Hat İlminin Gelişimine Katkısı”
Molla Bahaeddin Genç“Klasik Medrese Müfredatında Mâverâünnehir Ulemasının Telif Ettiği Eserler”
7.GÜN / 12 KASIM 2020
20:00 - 21:30MÂVERÂÜNNEHİR’DE TASAVVUF
Prof. Dr. Necdet Tosun"Mâverâünnehir’de Köklü / Kurumsal Tasavvufun Tohumlarını Atan Büyük Mutasavvıf: Hoca Yusuf Hemedânî ve Yeni Bulunan Eserleri"
Amin Yousef Udeh“Hicri 7. Asra Kadar Mâverâünnehir’in İslamlaşmasında Tasavvufî Tarikatların Rolü”
Dr. Mehmet Sâkî Çakır“Horosan Tasavvufunun Mâverâünnehire Yayılışı. Hâtei Esam ve Ebu Turab En-Nakşibendî’nin Mâverâünnehire Tesirleri”
22:00
Ömer Türker“İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE BURHÂN VE RİYAZET İLİŞKİSİ”