EVENT CALENDAR

7. ULUSLARARASI TÜRKİYE
ARAPÇA KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ ETKİNLİK TAKVİMİ

3 ARALIK 2022

1.OTURUM - MEVLİD-İ ŞERÎF’İN TARİHİ VE KAYNAKLARI
10:00 - 11:30
Prof. Dr. Hamza Kettânî“İlk Mevlidler”
Doç. Dr. Nevzat Erkan“İbn Dihye ve Muzafferüddîn Kökbörü”
Dr. Seyf Ali El-Asrî“Mevlid-i Şerîf Merasiminin Tarihi”
2.OTURUM - MEVLİD-İ ŞERÎF’İN MUHTEVASI
12.00 - 13.30
Prof. Dr. Dilaver Selvi“İşari Tefsirlerde Nûr-u Muhammediye’ye Dair”
Hüsâmeddin Abbâs Muhammed“Canlı ve Cansızlar Âleminde Nübüvvetin Alâmetleri”
Prof. Dr. Seyyid Ahmed Hâşimi“Hadisi Şeriflerde Salavat”
3.OTURUM - İMÂM BÛSÎRÎ VE ARAPÇA MEVLİDLER
15:00 - 16.30
Dr. Ahmad Alhasanat“Arapça Mevlidler ve Muhtevâları”
Ali Hânî“Kur’an-ı Kerim’in Resulullahı Tazimi ve Mevlid Üzerine”
Ali Sözer“Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Manzum Tercümeleri Üzerine”
4.OTURUM - SÜLEYMAN ÇELEBİ VE VESÎLETÜ’N-NECÂTİ
17.00 - 18.30
Melikşah Sezen“Mevlid-i Şerif’te Kelami Hususlar”
Selim Uğur“Mevlid-i Şerif Şerhlerinde Tasavvufi Unsurlar”
Salih Özbay“Viladet Bahrinde Tahkiye: Vesilet’ün Necât ve Ahmediyye Örneği”

4 ARALIK 2022

1.OTURUM - MEVLİD-İ ŞERİF MERASİMLERİ
10.00 - 11.30
Necmeddin Cihan Karakurt“Mevlid Müdafaası İçin Yazılmış Risaleler ve Abdurrahman el-Emânî’nin Mevlid-i Şerif Risalesi”
Doç. Dr. Hüseyin Okur“Fıkıh Müdevvenatında Mevlid-i Şerif”
Dr. Mesut Akdoğan“Mevlid-i Şerif Merasimlerinin Toplumun Üzerindeki Etkisi”
2.OTURUM - İSLAM COĞRAFYASINDA MEVLİD-İ ŞERÎF – 1
12.00 - 13.30
Dr. Muhammed Ebûbekir Abdullah Bâzîb“Önemli Mevlid-i Şerîf Eserleri Bağlamında İbn Hacer el-Heytemî’nin Mevlid-i Şerîfi ”
Doç. Dr. M. Saki Çakır“Kürtçe Mevlidler”
Doç. Dr. İbrahim Baz“Kürtçe Mevlid Muhteva Tahlili”
3.OTURUM - İSLAM COĞRAFYASINDA MEVLİD-İ ŞERÎF - 2
15.00 - 16.30
Muhammed Nûru’l-Hasan Hân“Hind Yarımadasındaki Mevlid-i Şerîf Merasimlerinin İfrat ve Tefrit Yönünden Tahlili”
Dr. Hakku’n-Nebî“Hind ve Sind Ulemâsının Eserlerinde Muhabbeti Rasûlullah ve Mevlid-i Şerîf”
Prof. Dr. Velican Kadirov“Özbekistan’da Mevlid”
4.OTURUM - İSLAM COĞRAFYASINDA MEVLİD-İ ŞERÎF - 3
17.00 - 18.30
Abdurrahman Mıhçıoğlu“Ticaniyye Tarikatında Mevlid”
Cenan Hasiç“Boşnakça Mevlid Tercümeleri”
Salih Yılmaz“Almanca Yeni Bir Mevlid-i Şerîf Tercümesi Üzerine”